Zde elektronická petice 


Zde petiční arch

Zde petiční místa

U rozvědčíka, restaurace

U Grillů, restaurace, Skryje nad Berounkou

Trilobit, restaurace, penzion, Skryje nad Berounkou 

Ahoj, veřejné tábořiště, Skryje nad Berounkou, od 20. května 

Museum, Památník J.Barranda, Skryje nad Berounkou, od 1. května

Obecní úřad Kozojedy, Kozojedy 100, podatelna  

Zde text petice

Vládě ČR

Ministerstvu zemědělství

Ministerstvu životního prostředí

Ministerstvu pro místní rozvoj

Povodí Vltavy, s. p.

Zastupitelstvu Středočeského kraje

Zastupitelstvu Plzeňského kraje

Poslanecké sněmovně

Petice proti přehradě na Berounce

[1] My, níže podepsaní, na základě čl. 18 Listiny základních práv a svobod, § 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, § 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 113 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

a) nesouhlasíme se záměrem na výstavbu retenční nádrže na řece Berounce v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko, který je popsán níže v odstavci 2 této petice,

b) nesouhlasíme ani s jakýmkoli jiným podobným záměrem na výstavbu přehrady, nádrže či jiného podobného vodního díla na řece Berounce, ať již v CHKO Křivoklátsko, nebo kdekoli jinde na jejím horním nebo dolním toku, pokud by byl někým zvažován, a

c) žádáme výše uvedené orgány a organizace, aby v mezích své působnosti na svých zasedáních, popřípadě prostřednictvím svých oprávněných představitelů

i) projednaly záměr uvedený výše v písm. a) a vyjádřily s ním nesouhlas,

ii) projednaly i možnost záměru uvedeného výše v písm. b) a vyjádřily s ním nesouhlas.

[2] Hlavním předmětem této petice je náš nesouhlas se záměrem na výstavbu retenční nádrže na řece Berounce v CHKO Křivoklátsko, o kterém uvažuje státní podnik Povodí Vltavy. Podle studie, která byla zveřejněna v únoru 2016, spočívá záměr v těchto základních rysech:

a) kamenitá, zemní, popřípadě betonová hráz o délce nejméně 220 metrů a výšce přibližně 40 metrů ve 4 variantách od Roztok u Křivoklátu po Čertovu skálu nedaleko Nezabudic;

b) hráz má na řece vytvářet vodní nádrž v době povodní s předpokládanou délkou zátopy až 36 km, končící u Liblína;

c) v oblasti plánované zátopy se předpokládá mimo jiné:

- nucené vystěhování přibližně 130 trvalých obyvatel a několikanásobného množství přechodných obyvatel;

- vyvlastnění a odstranění přibližně 980 staveb, včetně trvale obývaných budov, chalup, rekreačních chat, jakož i kulturních památek či pamětihodností;

- částečné zatopení území 22 obcí;

- částečné zatopení řady chráněných území přírody, mimo jiné I. zóny CHKO Křivoklátsko a národních přírodních rezervací Velká Pleš a Týřov;

d) deklarovaným cílem záměru je ochrana sídel na dolním toku Berounky.

[3] Důvody našeho nesouhlasu jsou zejména tyto:

a) realizace záměru by vedla v jedinečném údolí řeky Berounky k rozvrácení jeho tvářnosti, ke zničení jeho přírodních, historických i kulturních krás, k likvidaci lidských obydlí a nevratným zásahům do životů jejich obyvatel, k výraznému omezení rekreačního a turistického využití Křivoklátska a oblasti horní Berounky, a tím i šancí na jejich hospodářský rozvoj, a konečně i k nezhojitelné ráně na myšlenkovém odkazu spisovatele Oty Pavla;

b) to vše nemůže přiměřeně ospravedlnit deklarovaný cíl záměru, tj. protipovodňovou ochranu lidských sídel a infrastruktury v zátopových územích dolní Berounky, kterou je nutné i možné řešit jinými způsoby.

Informace na: www.prehradaberounka.cz

Kontaktní e-mail: prehradaberounka@seznam.cz

Kontaktní adresa: Petr Kučera, Ordovická 3, Praha 5, 155 00

V Křivoklátu dne 9.4.2016 Petiční výbor ve složení:

1. JUDr. Ing. Petr Kučera, nar. 23.5.1963, trvale bytem Ke Dvoru 774/3, Praha 6, 165 00, (zmocněnec)

2. JUDr. Petr Svoboda, Ph.D., nar. 23.3.1974, trvale bytem Aranžerská 166, Praha 9, 190 14, (člen)

3. Ing. arch. Eva Sommerová, nar. 21.2.1951, trvale bytem Gagarinova 1083/33, Praha 6, 165 00, (člen)

4. JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., nar. 11.1.1973, trvale bytem Štefánikova 767, Kladno, 272 04, (člen)


Lze podepsat více petic. Čím více podpisů, tím lépe. 

Lze podepsat petici v listinné i elektronické formě.