Malíř Jaroslav Houba vystavuje své obrazy v Galerii Mánes

Jedinečné pohledy na údolí řeky Berounky, které by mělo být zaplavené plánovanou přehradou. 


Tisková zpráva :

Dne 9.4.2016 jsme zahájili podepisování "Petice proti přehradě na Berounce" a to na základě Studie výstavby rozsáhlé retenční nádrže na Berounce objednané státním podnikem Povodí Vltavy. Nesouhlas veřejnosti s výstavbou byl demonstrován na několika společných akcích a v peticích. Mnoho významných osobností se vyjádřilo proti stavbě retenční nádrže. Mnoho politiků považuje stavbu za nesmysl. Zastupitelstvo Středočeského kraje svým usnesením záměr odmítlo. I ministerstvo zemědělství, jako zřizovatel Povodí Vltavy, se po tlaku veřejnosti od stavby distancovalo politickým stanoviskem ze dne 14.9.2016.

Tento přístup ministerstva zemědělství nás nepřesvědčil. Ačkoliv bylo v minulosti mnohokráte rozhodnuto o výstavbě a následně opakovaně rozhodnuto, že výstavba přehrady na Berounce je nesmyslná, přesto ministerstvo zemědělství připustilo vynaložení cca 500.000 Kč na studii proveditelnosti přehrady. Různé přísliby a politická stanoviska ministerstva zemědělství však nejsou právně závazné a umožňují v zásadě kdykoli změnu a opětovné zahájení přípravy na stavbu přehrady.
Veřejnost proto žádá jednoznačné rozhodnutí o nesouhlasu s přehradou, které bude závazné pro všechna ministerstva a jejich rezorty. Podle Ústavy ČR jedině usnesení vlády ČR, podobně jako v roce 1988, bude takovým rozhodnutím, které zamezí výstavbě přehrady na Berounce.
Petici Proti přehradě na Berounce se zněním: "My, níže podepsaní, na základě čl. 18 Listiny základních práv a svobod, § 5 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, § 12 odst. 2 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, a § 113 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny:
a) nesouhlasíme se záměrem na výstavbu retenční nádrže na řece Berounce v chráněné krajinné oblasti (CHKO) Křivoklátsko, který je popsán níže v odstavci 2 této petice,
b) nesouhlasíme ani s jakýmkoli jiným podobným záměrem na výstavbu přehrady, nádrže či jiného podobného vodního díla na řece Berounce, ať již v CHKO Křivoklátsko, nebo kdekoli jinde na jejím horním nebo dolním toku, pokud by byl někým zvažován, a
c) žádáme výše uvedené orgány a organizace, aby v mezích své působnosti na svých zasedáních, popřípadě prostřednictvím svých oprávněných představitelů
i) projednaly záměr uvedený výše v písm. a) a vyjádřily s ním nesouhlas,
ii) projednaly i možnost záměru uvedeného výše v písm. b) a vyjádřily s ním nesouhlas."

podepsalo k 19.9.2016 5.043 občanů a elektronickou petici "Zachraňme údolí Berounky" podepsalo 5.653 občanů, celkem tedy 10.696 občanů.
Petiční výbor tedy vyzve vládu ČR, aby se peticí zabývala a vydala ve vhodné formě usnesení o nepřípustnosti výstavby přehrady na Berounce.
Současně se také obrátíme na politické strany, které se účastní voleb do zastupitelstva Středočeského kraje, aby se vyjádřily k výstavbě přehrady na Berounce.

V Křivoklátě dne 20.9.2016

Petice proti přehradě na Berounce
www.prehradaberounka.cz
JUDr. Ing. Petr Kučera                                                  JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.

zmocněnec petičního výboru                                    člen petičního výboru

prehradaberounka@seznam.cz

Výstavba přehrady na řece Berounce v CHKO Křivoklátsko,

o které uvažuje
státní podnik Povodí Vltavy.

Povodí Vltavy, státní podnik, zadal studii s cílem prověřit technicko--ekonomické hledisko návrhu retenční nádrže na Berounce, a jejímž účelem bude protipovodňová ochrana dolní Berounky v úseku Křivoklát - ústí Berounky do Vltavy a dále komplexně posoudit její proveditelnost zejména ve vztahu k socioenvironmentálním aspektům. Podle studie, která byla zveřejněna v únoru 2016, spočívá záměr v těchto základních rysech:

a) kamenitá, zemní, popřípadě betonová hráz o délce nejméně 220 metrů a výšce přibližně 40 metrů ve 4 variantách od Roztok u Křivoklátu po Čertovu skálu nedaleko Nezabudic;

b) hráz má na řece vytvářet vodní nádrž v době povodní s předpokládanou délkou zátopy až 36 km, končící u Liblína;

c) v oblasti plánované zátopy se předpokládá mimo jiné:

              - nucené vystěhování přibližně 130 trvalých obyvatel a několikanásobného množství                                 přechodných obyvatel;

              - vyvlastnění a odstranění přibližně 980 staveb, včetně trvale obývaných budov, chalup,                           rekreačních chat, jakož i kulturních památek či pamětihodností;

              - částečné zatopení území 22 obcí;

              - částečné zatopení řady chráněných území přírody, mimo jiné I. zóny CHKO Křivoklátsko a                   národních přírodních rezervací Velká Pleš a Týřov;

d) deklarovaným cílem záměru je ochrana sídel na dolním toku Berounky.

Důsledky výstavby přehrady na Berounce v CHKO Křivoklátsko

a) realizace záměru by vedla k rozvrácení tvářnosti jedinečném údolí řeky Berounky, ke zničení jeho přírodních, historických i kulturních krás, k likvidaci lidských obydlí a nevratným zásahům do životů jejich obyvatel, k likvidaci rekreačního a turistického využití Křivoklátska a oblasti horní Berounky, a tím i šancí na jejich hospodářský rozvoj, a konečně i k nezhojitelné ráně na myšlenkovém odkazu spisovatele Oty Pavla;

b) to vše nemůže přiměřeně ospravedlnit deklarovaný cíl záměru, tj. protipovodňovou ochranu lidských sídel a infrastruktury v zátopových územích dolní Berounky, kterou je nutné i možné řešit jinými způsoby.

Proti výstavbě přehrady podepisujeme petici :